อบรม “เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ”

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม "เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ" รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ หัวหน้างานและผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่วางแผนและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดูแลเอาใจใส่ บริหารการทำงานของพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้างาน / ผู้จัดการยุคใหม่  จึงต้องมีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถทำการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน สื่อสารสร้างแรงจูงใจ กำกับติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำพาและดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการระดับมืออาชีพ ยุคใหม่   ที่องค์กรต้องการ วัตถุประสงค์การอบรม 1. นำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพตนเองอย่างรอบด้าน ในยุคใหม่ 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม เพื่อเปลี่ยนแปลงและดึงศักยภาพของ ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 3. ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร หัวข้อการอบรม 1. บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ยุคใหม่  ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร 2. คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 3. ทักษะการบริหารงาน บริหารคน อย่างมีประสิทธิภาพ 4. บทบาทการวางแผนการทำงาน การจัดองค์กร และการบริหารกำลังคน 5. ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ 6. เทคนิคการอ่านคนได้ ... ใช้คนเป็น 7. ทักษะการสื่อความ การสั่งงาน การมอบหมายงาน 8. การติดตามงาน การประเมินผลงานพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 9. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น 10. เทคนิคการลดความขัดแย้งในการทำงาน 11. เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อ Social Networking เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 12. การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ชั้นเยี่ยม สร้างความสำเร็จในชีวิต รูปแบบการอบรม บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง , เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา , การถามตอบความเข้าใจในระหว่างการอบรม    
Read More

อบรม เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมืออาชีพ Effective Business Writing

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมืออาชีพ Effective Business Writing Public Training Online: อบรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00- 16.00 น.วิทยากรอบรมโดย ผศ.ดร.นิภาพร  เมืองจันทร์  กำหนดการอบรม8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 110.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 212.00 – 13.00 พักเที่ยง13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 314.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4 ความสำคัญในปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ การสื่อสารที่ดี จะต้องสามารถทําให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจได้ตรงตามเจตนาและวัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การสื่อสารบรรลุผล ซึ่งอาจทําได้ในหลายรูปแบบโดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น บันทึก จดหมาย รายงาน สิ่งพิมพ์ เป็นต้นการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติการ นำไปใช้งานจริง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการเขียนเชิงธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล ช่วยให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้รู้ และเข้าใจเทคนิครวมทั้งหลักการในการใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจได้ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์2. เพื่อให้สามารถเขียนบันทึก จดหมาย และรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สละสลวย เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเพื่อนำเสนอขออนุมัติ การการเขียนอีเมลล์ถึงผู้บังคับบัญชา การเขียนนำเสนอเกี่ยวกับหน้าที่งานที่ทำอยู่ เช่น แจ้งเพื่อทราบ , ขออนุมัติ , การเขียนบันทึกข้อความ (memo) , การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น หัวข้อการอบรม 1. ความสําคัญการใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจ• หลักการใช้ภาษาในเชิงธุรกิจ• โครงสร้างการใช้คําวลีสํานวน• หลักที่ต้องคํานึงถึงในการพัฒนาการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ• มาตรฐานและขั้นตอนของการเขียนที่ดี• Workshop : ปรับพื้นฐาน ทำความเข้าใจ 2. การเขียนจดหมายธุรกิจ• รูปแบบและประเภทของจดหมายธุรกิจ• การเขียนจดหมาย (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ )• รูปแบบของจดหมาย• โครงสร้างการใช้คําวลีสํานวน• ข้อควรระวังในการเขียนเชิงธุรกิจ• สรุปปัญหาและการวิเคราะห์• Workshop : การเขียนจดหมายธุรกิจ , การเขียนและส่งอีเมลล์ถึงผู้บังคับบัญชา / ลูกค้า / คู่ค้า3.…
Read More

อบรม การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ

GoodCourseGoodTraining
อบรม หลักสูตร การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ Public Training Online:  วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 9.00- 16.00 น.วิทยากรโดย อ.โกมินทร์  เมืองจันทร์ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline กำหนดการอบรม8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 110.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 212.00 – 13.00 พักเที่ยง13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 314.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4 ความสำคัญความกดดัน คือ สภาพที่รู้สึกถูกบีบคั้น หรือหมดทางไป หรือกลัวการสูญเสีย หรือให้ผลเป็นลบ จนทำให้ธุรกิจ หรือการงานเสียหาย ซึ่งเป็นความคิดแง่ลบมากกว่าแง่บวกในสภาพความเป็นจริงคนเราหนีไม่พ้นที่จะต้องประสบพบเจอกับความกดดัน ทั้งจากภายใน ภายนอก และเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ล้วนส่งผลกระทบกับงานที่ทำ จนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สภาวะกดดันอย่างเป็นระบบ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส แก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็ง รู้เทคนิควิธีการต่อสู้ และรับมือ กับสภาวะกดดันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์2. ความต้องการของมนุษย์3. เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง4. งานกับความกดดัน5. อาการบ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในสภาวะกดดัน6. การหาข้อมูลวิเคราะห์ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน7. สาเหตุของความกดดัน8. ผลของความกดดันจนทำงานไม่ได้ดีเท่าที่ควร9. สร้างอุปนิสัยทนสภาวะกดดัน10. แก้จุดอ่อนสภาวะกดดัน เสริมจุดแข็งสภาวะกดดัน11. เทคนิคระบายความกดดัน12. เทคนิคทำงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะกดดัน13. กลยุทธ์คลายเครียด เพื่องานราบรื่น14. บริหารความเครียดภายใต้ภาวะกดดัน15. เทคนิควิธีแก้ปัญหา เมื่อทำงานกับผู้คนหลากหลายภายใต้สภาวะกดดัน- ทำงานตอนอารมณ์ไม่ดี ให้ทำงานได้- เทคนิคไม่ให้มีเรื่อง (ก่อนมีเรื่อง)- เคล็ดลับแก้ข้อขัดแย้งก่อนงานเสียหาย- แก้ปัญหาทุกสถานการณ์ก่อนเรื่องบานปลาย16. หลักการสร้างความสุขในการทำงาน รูปแบบการอบรม• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom…
Read More

อบรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร ผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้รู้ว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร 2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ 4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ติดตามผลงาน การประเมิน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ 5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” 9. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร 10. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย หัวข้อการอบรม บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน - หัวหน้างานคือใคร - ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร - ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน - สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน - บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ - “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน - เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา” - การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน - การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล การสื่อสารในหน่วยงานและในองค์กร - กิจกรรมทบทวนความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร ผู้นำและภาวะผู้นำ - ผู้นำคือใคร - ลักษณะของผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำ - กิจกรรมเพื่อเตือนใจและเป็นแง่คิดในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง และทีมงาน - วิเคราะห์ตนเอง และแง่คิดในการสร้างทัศนคติที่ดี การมอบหมายงาน และติดตามงาน - กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการมอบหมายและติดตามงาน - ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง - สาเหตุของความขัดแย้ง และ 10 พฤติกรรมของคนที่ก่อปัญหาในองค์กร - แนวทางการแก้ปัญหา กรณีศึกษา…
Read More

อบรม เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline หลักการและเหตุผล การทำงานในยุคปัจจุบันมีลักษณะการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ช่วยให้ การทำงานเป็นทีมสัมฤทธิ์ผลคือ วิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิผล หากการประชุมดำเนินไปอย่างไม่ถูกวิธีย่อมสูญเสียทรัพยากรและประสิทธิผลที่จะเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำไปอย่างน่าเสียดาย หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนคัมภีร์และเทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร หัวหน้า และทีมงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้สำเร็จตามเป้าหมาย หัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่อง...การประชุมให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เทคนิคและหลักสำคัญ การประชุมให้สัมฤทธิ์ผล - ใครควรเข้าประชุม - สถานที่ ห้องประชุม และเวลาประชุม - ระเบียบกติกาในการประชุม - การบันทึกรายงานการประชุม - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม - ผลการประชุม และสรุปการประชุม - ความรับผิดชอบในการติดตามผลการประชุม 3. บทบาท / หน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม - ผู้นำประชุม - ผู้นำเสนอความคิด - การอภิปราย - การหาข้อมูล - มติของที่ประชุม 4. การควบคุมการประชุม การป้องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้งในระหว่างการประชุม 5. การติดตามผลการประชุม 6. ภาษาที่ไม่ควรใช้ในที่ประชุม 7. กิริยา มารยาท และบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมให้ SUCCESS 8. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 9. ฝึกปฏิบัติ Workshop รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา 2. ละลายพฤติกรรม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด 3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง 4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ       บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training  หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 095-3691591  095-9616642 E-mail1 :  vickktraining@gmail.com E-mail2 :  info@vickktraining.com              
Read More

การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (knockout อยู่หมัด)

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (knockout อยู่หมัด) อย่างมืออาชีพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ และปรับปรุงตลอดเวลา เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น การขยายตัวของตลาด การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น และสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก นักบริหารและนักการตลาดในยุคนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเอาชนะการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ให้ได้ หัวข้อการอบรม 1. สภาพแวดล้อมทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ - สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน - ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ - การเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน - การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. การกำหนดตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) - เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างไรให้โดนและตรง - การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. การวางแผนการตลาดสมัยใหม่ ยุค 4.0 - เทคนิคการสร้างแผนการตลาด - มองให้ทะลุ คิดให้เป็น วางแผนให้ได้ - การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่หลุด ตาม budget และความสามารถของบุคคลากร 4. การสร้างความโดดเด่น คมชัด จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้ (knockout อยู่หมัด) - การจัดการ วิเคราะห์ Unique selling points จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด …Unique จริงหรือ? - รู้จัก Story เฟ้นหาการสื่อสาร สร้างความโดดเด่นของสินค้า/บริการ แบบไม่ซ้ำแบบใคร ทันสมัย และ "ใช่เลย" สำหรับกลุ่มเป้าหมาย - ยกระดับ , เปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางการตลาด ให้โดดเด่น จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้ รูปแบบการอบรม - บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม) - ร่วมแชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - Workshop : SWOT Analysis , Unique selling points คอร์สอบรมนี้เพื่อใคร - เจ้าของธุกิจ SME ทั้งในไทยและส่งออก ที่ต้องการพลิกกลับมายืนอย่างโดดเด่นในแนวทางของตัวเองที่ชัดเจน - ผู้บริหารด้านงานขายและการตลาดขององค์กร - ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการด้านการขายและการตลาด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้ให้บริการ ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล…
Read More

อบรม เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงาน หัวหน้างานมืออาชีพ

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงาน หัวหน้างานมืออาชีพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาการสั่งงานและไม่ได้ผลงานตามที่สั่ง การสั่งงานไม่ใช่เพียงแค่การออกคำสั่งด้วยคำพูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วคาดหว้งว่าผู้รับคำสั่งจะสามารถปฏิบัติตามให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ หากแต่หัวหน้าจะต้องมีเทคนิคและแนวทางในการสั่งงานและติดตามงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ การสั่งงานและการติดตามงาน จำเป็นจะต้องให้ความสาคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนการสั่งงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จสิ้น โดยที่หัวหน้าที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและความสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างมีขั้นตอน ลดความผิดพลาดในงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการนำกรณีศึกษาและประสบการณ์จากการอบรมร่วมกับการไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ หัวข้อฝึกอบรม 1. เรื่องของ “คน” ที่ผู้สั่งงานจำเป็นต้องรู้ • “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน • เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา” • ความแตกต่างของคนและการรับรู้ความแตกต่างของคน • การแบ่งประเภทของคน • เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล 2. การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร • ความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภท รูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร • เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน 3. การสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับการสั่งงาน • การสั่งงานและการมอบหมายงานแตกต่างกันอย่างไร • หลักปฏิบัติและเทคนิคในการสั่งงานแบบมีประสิทธิภาพ • กระบวนการ และวิธีการสั่งงานให้ได้งาน • ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข 4. เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน • หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน • การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน • การประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่ง • การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติตามคำสั่ง • เทคนิคการติดตามผลงานและข้อควรคำนึง • การให้ผลตอบกลับ (feedback) 5. กิจกรรมกลุ่มการสั่งงานและติดตามงานในภาคปฏิบัติ 6. ฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา - เมื่อหัวหน้างานต้องสั่งงานกับผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่า/อายุงานมากกว่า/อายุจริงมากกว่าแล้วไม่ยอมรับหัวหน้า - เมื่อลูกน้องไม่ทำงานตามขั้นตอนที่มอบหมาย โดยอ้างว่าได้ผลงานออกมา - เมื่อลูกน้องไม่สนใจที่จะทำให้งานเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำให้งานอื่นๆ ล่าช้าไปด้วย - เมื่อลูกน้องบางคนทำตัวหัวหมอคอยขัดแย้ง และโต้แย้งคำสั่ง - เมื่อลูกน้องทำงานแต่พอตัว ทำงานอย่างเฉื่อยชา ไม่ใส่ใจที่จะเร่งผลผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย - เมื่อลูกน้องทำงานได้ผลงานไม่สม่ำเสมอ และหาสาเหตุไม่ค่อยได้ - เมื่อลูกน้องมีอคติต่อหัวหน้า ในการรับคำสั่งให้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย - เมื่อเกิดปัญหาในการควบคุมงาน และมาตรฐานการควบคุมไม่แน่ชัด - เมื่อลูกน้องขัดขวางคำสั่งและความคิดใหม่ๆ รูปแบบการอบรม 1.…
Read More

อบรม เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (2วัน)

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาการสั่งงานและไม่ได้ผลงานตามที่สั่ง การสั่งงานไม่ใช่เพียงแค่การออกคำสั่งด้วยคำพูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วคาดหว้งว่าผู้รับคำสั่งจะสามารถปฏิบัติตามให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ หากแต่หัวหน้าจะต้องมีเทคนิคและแนวทางในการสั่งงานและติดตามงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ การสั่งงานและการติดตามงาน จำเป็นจะต้องให้ความสาคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนการสั่งงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จสิ้น โดยที่หัวหน้าที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและความสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างมีขั้นตอน ลดความผิดพลาดในงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการนำกรณีศึกษาและประสบการณ์จากการอบรมร่วมกับการไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ หัวข้อฝึกอบรม วันแรก เวลา 09.00 – 16.00 น. 1. เรื่องของ “คน” ที่ผู้สั่งงานจำเป็นต้องรู้ - “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน - เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา” - ความแตกต่างของคนและการรับรู้ความแตกต่างของคน - การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล - ความจำเป็น และความสำคัญของการสั่งงานและการติดตามงาน 2. การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร - กิจกรรมทบทวนความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร - เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน 3. การการสอนงาน - หลัก วิธีการสอนงาน และการทดสอบการติดตามผล - ปัญหา และอุปสรรคในการสอนงาน พร้อมแนวทางแก้ไข 4. การสั่งงาน และติดตามงาน - การสร้างแรงจูงใจสำคัญกับการมอบหมายงานอย่างไร - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับการสั่งงาน - การสั่งงานและการมอบหมายงานแตกต่างกันอย่างไร - หลักปฏิบัติและเทคนิคในการสั่งงานแบบมีประสิทธิภาพ - กระบวนการ และวิธีการสั่งงานให้ได้งาน - กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสั่งงานและติดตามงาน - ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00 น. 5. เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน - หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน - การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่ง - การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติตามคำสั่ง - เทคนิคการติดตามผลงานและข้อควรคำนึง - การให้ผลตอบกลับ (feedback) - ตอบปัญหาข้อซักถาม 6. กิจกรรมกลุ่มการสั่งงานและติดตามงานในภาคปฏิบัติ 7. ฝึกภาคปฏิบัติบทบาทสมมุติ โดยใช้กรณีศึกษา 1.…
Read More

อบรม ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจในการทำงานสู่มืออาชีพ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจในการทำงานสู่มืออาชีพ On Point Business English Communication รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญการสื่อสารภาษาอังกฤษส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อควรทำ ข้อควรระวัง มารยาท 3. เพื่อให้รู้และเข้าใจการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม 4. เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตรงประเด็น กระชับ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 5. เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพและเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ 6. เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ปรับประยุกต์และต่อยอดได้ในงานของตนเองทันที โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด หัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่อง...ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในการทำงาน - ความสำคัญการสื่อสารภาษาอังกฤษส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ - เข้าใจวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ - มารยาท และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง 2. ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ อย่างมืออาชีพ - หลักการสื่อสาร, การตอบโต้ ภาษาอังกฤษ ผ่านทาง email , โทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้า - เทคนิคการสื่อสารให้ตรงจุด กระชับ สุภาพ - เทคนิคการสรุปทุกจุดที่สำคัญป้องกันความผิดพลาด - ประโยค , วลี ที่นิยมใช้ ที่ควรจดจำเพื่อนำไปใช้จริงเสมือนมืออาชีพ 4. การออกเสียงบางตัวในภาษาอังกฤษ ที่ชาวต่างชาติมีปัญหากับคนไทย - สำเนียงมีความสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ - ความเข้าผิดเรื่องของ “สำเนียง” เรื่องเล็กที่ทำให้เสียเรื่องใหญ่ 5. การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ - การกล่าวทักทายเบื้องต้น การแนะนำตัว แนะนำองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ - การรับโทรศัพท์ การรับเรื่องเบื้องต้น - Inviting customers to visit website or other sources. - Negotiations => Discussing terms and conditions , Agreeing and disagreeing - Customer Care => Dealing with problems over the telephone and in writing an online complain form 6. Business English Communication Workshop => Email…
Read More

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาทีมขาย

GoodCourseGoodTraining
บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาทีมขาย Business Strategy and Salesforce Development Consulting Service   ลักษณะของบริการ เป็นการให้บริการด้านการเป็น “ที่ปรึกษา” (Executive Consultant) เพื่อร่วมวางแผน เสนอแนวคิดพัฒนาระบบงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ โดยจะทำงาน ประสานกับผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ซึ่งบริการดังกล่าวอาจจะครอบคลุมไปถึงการออกแบบวิธีดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆในองค์กร เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ตามแต่กรณีซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ล่วงหน้า หรือเป็นครั้งๆไป ขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของ “ที่ปรึกษา” ครอบคลุมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบงาน การพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการขาย และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดของความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ( Key Performance Indicators - KPI) ดังต่อไปนี้ 1. ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด 2. ร่วมศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจ 3. ร่วมศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 4. ร่วมพัฒนาระบบงานการขาย 5. ร่วมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 6. ร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการขายและการตลาด 7. ศึกษาและสร้างความเป็นไปได้ในตลาดใหม่ 8. ศึกษาและพัฒนาช่องทางการตลาดแบบใหม่ 9. ศึกษากลยุทธ์ในช่องทางการจัดจำหน่าย 10. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ วิธีการดำเนินการ บริการของที่ปรึกษาจะครอบคลุมตั้งแตการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวางแผน การดำเนินการตามแผน และการนำเสนอแผนต่อลูกค้า ฯลฯ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาทีมขาย ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิสำหรับโครงการทได้รับมอบหมาย 2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3. วางแผนการดำเนินงาน ด้านการขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ 4. ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ทางโทรศัพท์ 5. ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ทางอีเมล 6. ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ที่สำนักงานของลูกค้า (เดือนละ 1-2 ครั้ง โดยจะกำหนดวันร่วมกันตามความเหมาะสม) 7. สรุปความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 8. ประเมินผล ทบทวนการดำเนิน และเสนอแนวทางแก้ไข สำหรับแผนงานที่ได้ดำเนินการไป 9. วางแผนการพัฒนาทีมขาย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษากับทีมขาย   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-7895644 , 095-3691591 E-mail1 :  vickktraining@gmail.com E-mail2 :  info@vickktraining.com
Read More

อบรม ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้โลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จะต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวะการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพในยุคที่มีแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ และปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือ บุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา เพราะหัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา จะต้อง ดูแล กำกับ และนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่หัวหน้างานจะต้องมีในยุคปัจจุบันนี้ คือภาวะความเป็นผู้นำ หัวหน้างานจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กร จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร ผู้นำที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ตลอดจนนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน วัตถุประสงค์การอบรม 1. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ 2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาภาวะผู้นำ 3. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร หัวข้ออบรมโดยสังเขป 1. โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง กับการเป็นผู้นำยุคใหม่ - วิสัยทัศน์ ผู้นำ - ภาวะผู้นำ กับบทบาทหน้าที่ในองค์กร 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้นำ - ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ - ความหมายและประโยชน์ของภาวะผู้นำ - บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ - รูปแบบการเป็นผู้นำ , สไตล์การทำงานแบบผู้นำ 3. การสร้างคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ 4. พัฒนาระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่ 5. เจาะลึกขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้นำ แบบ Steps by Step 6. การเป็นผู้นำและการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ 7. กลยุทธ์การทำให้เกิดภาวะผู้นำในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง 2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง รายะลเอียดเพิ่มเติม ตารางวันจัดอบรม หลักสูตรอบรม “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ มืออาชีพ”  
Read More

อบรม เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหา

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหา รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์อบรม 1. เพื่อให้ทราบประเภทต่างๆของลูกค้าที่มีปัญหาและลักษณะของการแสดงออก 2. เพื่อให้ทราบเหตุผลของลักษณะปัญหาต่างๆที่ทำให้ลูกค้าต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่าว 3. เพื่อวัดความสามารถทางอารมณ์ของผู้ที่มีหน้าที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าทุกระดับ 4. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหาแต่ละประเภท 5. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการให้บริการระหว่างผู้ที่มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม 1. รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้า - ลูกค้าคือใคร...??? - ความคาดหวังของลูกค้า - รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท - จูนคลื่นความคิด การปรับทัศนคติเพื่อการขายและการบริการที่เป็นเลิศ - ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับการเผชิญกับลูกค้าที่ยุ่งยาก 2. ภาวะผู้นำเพื่อการรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา - ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ - พลังของภาวะผู้นำ พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น - ภาวะผู้นำกับการรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา 3. เทคนิคการสื่อสารและการประสานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ - กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร - ไอคิว IQ (Intelligence Quotient) การสื่อสาร - กระบวนการประสานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ - เทคนิควิธีการสร้างสัมพันธ์ในการสร้างมิตร - ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม 4. การจัดการกับความขัดแย้งและเทคนิคการบริหารความขัดแย้ง - แนวคิดเรื่องความขัดแย้ง - สาเหตุความขัดแย้ง - วิธีการรับมือและจัดการกับความขัดแย้ง - ผลทางบวก – ลบ ของความขัดแย้ง - เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง - เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าพึงพอใจ รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ 2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด 3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง 4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ
Read More

อบรม เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline หลักการและเหตุผล การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จำเป็นต้องให้ความสาคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่ การมอบหมายงาน การควบคุมติดตามงาน รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนมอบหมายงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อีกทั้งการมอบหมายและการควบคุมติดตามงานนั้น จะต้องตอบสนองและสอดคล้องในเรื่องของ คุณภาพ(Quality) , ต้นทุน(Cost) , การจัดส่งสินค้าและบริการ(Delivery) , ความปลอดภัยของพนักงาน(Safety) , การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน(Morale) และเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ซึ่งหัวหน้างานจะต้องคิดและบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีที่สุด อันจะส่งผลให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป วัตถุประสงค์อบรม 1. เพื่อเข้าใจ ความสาคัญและประโยชน์ของการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน 2. เพื่อทราบ เทคนิค แนวคิด หลักการ กระบวนการของ การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามงาน 3. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขในการมอบหมายงาน และ การควบคุมติดตามงาน 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตามงาน 5. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 6. เพื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพมากขึ้น 7. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร หัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่อง : ความสำคัญของ “การมอบหมายงาน การควบคุมติดตามงาน” 2. ทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้สัมฤทธิ์ผล - ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน - วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การมอบหมายงาน - การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน - ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการมอบหมายงาน 3. ทักษะและเทคนิคการควบคุมติดตามงานให้สัมฤทธิ์ผล - ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการควบคุมติดตามงาน - วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การควบคุมติดตามงาน - การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน - การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์ - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตามงาน - การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการติดตามควบคุมงานเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง 2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง      
Read More

ที่ปรึกษางานบุคคล | HR Consulting

GoodCourseGoodTraining
บริการเป็นที่ปรึกษา ที่ปรึกษางานบุคคล บริหารพัฒนางานบุคคล พัฒนาองค์กร HR & Organization & Development Consultation 1. จัดทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อเป็นฐานบริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร 2. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP) 3. วางแผนกลยุทธ์บริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร (HR Strategies & Transformation) 4. จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs 5. จัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development & Change) 6. จัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) 7. การสำรวจและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การนำผลสำรวจไปใช้และจัดทำแผนสร้างความผูกพัน จุดเด่นบริการเป็นที่ปรึกษาของ Vickk Training • ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรอย่างยาวนาน • ที่ปรึกษาสามารถพัฒนาและประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่าน • บุคลากรของท่านสามารถเรียนรู้ร่วมกับที่ปรึกษา (Partnership Approach) นำไปปฏิบัติต่อยอดเองได้ภายหลัง
Read More