อ. นันทชัย อินทรอักษร

GoodTrainerGoodTraining
อ. นันทชัย อินทรอักษร วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร ด้าน วิศวกรรม / ซ่อมบำรุง/ การควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต / MS Office การศึกษา • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัติการทำงานโดยสังเขป ปัจจุบัน • วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / การควบคุมคุณภาพ /เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต • ที่ปรึกษาระบบงานซ่อมบำรุง CMMS บริษัท ซิสเต็มสโตน จำกัด • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Office : Excel , PowerPoint • วิทยากร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ประสบการณ์ที่ผ่านมา • ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิตมากกว่า 10 ปี • วิศวกรไฟฟ้าอวุโส, PTT Global Chemical Pub Co., Ltd. • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง CPPC Co., Ltd. (CP Group) • วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส Siam Tohcello Co.,Ltd. (SCG) • วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส NXP Semiconductor (Thailand) Co., Ltd. • วิศวกรซ่อมบำรุง Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd. • วิศกรไวเลส Huawei (Thailand) Co., Ltd. • วิศวกรโครงการ Inspire Tech Co., Ltd. หัวข้ออบรม / ความเชี่ยวชาญ • 5ส. และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S & (Kaizen for Productivity & Improvement) • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management) • การดำเนินกิจกรรม QCC…
Read More

อบรมหลักสูตร กลยุทธ์ผสานการขาย และการตลาดสมัยใหม่เพื่อพิชิตใจลูกค้า

GoodCourseGoodTraining
บรมหลักสูตร กลยุทธ์ผสานการขาย และการตลาดสมัยใหม่เพื่อพิชิตใจลูกค้า รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ เป้าขายเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ การที่จะพิชิตเป้าขายได้นั้นย่อมต้องมีองค์ประกอบมากมาย การขายและการตลาดในปัจจุบันเป็นศาสตร์ที่ไม่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน นักขายที่จะประสบความสำเร็จได้ดีในยุคนี้จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ธุรกิจควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันนักการตลาดที่ทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ให้องค์กรก็จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจด้านการขายด้วย ทักษะที่เป็นส่วนผสมระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดนี้เอง จะเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น การเจาะลึกวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และการตลาด จะเป็นเครื่องมือยุคใหม่ที่จะช่วยพิชิตยอดขายได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์การอบรม ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาด ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การเติบโตของเทคโนโลยี และความซับซ้อนของสภาพธุรกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงการบูรณาการณ์องค์ความรู้ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการขายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถมองทะลุและวางแผนงานด้านการขายและการตลาดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถสามารถจัดการกับความต้องการของลูกค้าและตอบสนองได้อย่างถูกต้อง มีแผนการ และกลยุทธ์ที่ดี เพื่อพิชิตเป้าขายขององค์กรได้ หัวข้อการอบรม 1. สภาพแวดล้อมทางการตลาด การขาย และความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ • สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน • ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ • การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. การสร้างความโดดเด่น คมชัด จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้ • การจัดการ วิเคราะห์ Unique selling points จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด • รู้จัก Story เฟ้นหาการสื่อสาร สร้างความโดดเด่นของสินค้า/บริการ • ยกระดับ , เปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางการตลาด ให้โดดเด่น • “CRM ,CEM สร้างแบรนด์” กลยุทธ์ตลาดที่สร้าง คุณค่าที่แตกต่าง • กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างสัมพันธภาพและประสบการณ์ที่ดี ต่อลูกค้า • บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับ นักขาย/นักการตลาด/นักบริการ มืออาชีพ • พัฒนาทักษะการสื่อสาร (Offline/Online : พูด ฟัง เขียน/พิมพ์) เพื่อสร้างความประทับใจต่อลูกค้า 3. เสริมเทคนิคการขาย การเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจ และการปิดการขาย • Sales Insight การมองทะลุความต้องการและการตัดสินใจของลูกค้า • การประเมินความเป็นไปได้ของลูกค้า และการสร้างสะพานเชื่อมความต้องการลูกค้ากับข้อเสนอเพื่อปิดการขาย • จิตวิทยาในการพูด เพื่อการเจราต่อรอง โน้มน้าวใจจูงใจลูกค้า • เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและข้อสงสัย, การเปลี่ยนข้อสงสัยมาเป็นยอดขาย รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ชวนคุย ชมวีดีทัศน์ กรณีศึกษา 2. แชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิด / Workshop 3. ถาม – ตอบ / สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ  
Read More

หลักสูตร อบรม เทคนิคการมอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน (Task allocation Improvement and Follow up techniques)

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคการมอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน (Task allocation Improvement and Follow up techniques) รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญการอบรม ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ มุ่งแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ โดยเฉพาะการพัฒนาแนวความคิดของ “หัวหน้างาน” ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระดับสูงและมีการพัฒนาการทำงานด้วยตัวของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาทักษะของหัวหน้างานทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การทำงานของคนในองค์กรในทุกระดับชั้น ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การมอบหมายงาน การปรับปรุงงาน และติดตามงาน จำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งกระบวนการ รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนมอบหมายงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อีกทั้งการมอบหมาย การปรับปรุงงาน และติดตามงานนั้น จะต้องตอบสนองและสอดคล้องในเรื่องของ คุณภาพ(Quality) , ต้นทุน(Cost) , การจัดส่งสินค้าและบริการ(Delivery) , ความปลอดภัยของพนักงาน(Safety) , การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน(Morale) และเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ซึ่งหัวหน้างานจะต้องคิดและบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีที่สุด อันจะส่งผลให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไปหลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การมอบหมายงาน การปรับปรุงงาน และติดตามงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานกับพนักงานทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อเข้าใจ ความสำคัญและประโยชน์ของการมอบหมายงาน ปรับปรุงงานและติดตามงาน 2. เพื่อทราบ เทคนิค แนวคิด กระบวนการของทั้งสามหลักการ 3. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงาน 4. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 5. เพื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพมากขึ้น 6. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร หัวข้อการอบรม 1. การเปลี่ยนแปลงของโลกและการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน 2. “Growth Mindset” ความคิดแบบนี้ใครๆก็อยากร่วมงาน 3. “งาน” คืออะไร ทำไมต้องพัฒนาตนเองและงาน Workshop1: “การเปลี่ยนความคิดและความเคยชินในตัวเรา” 4. เทคนิคพื้นฐานของการทำงานให้มีคุณภาพ 5. ความหมายและความสำคัญของการ “มอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน” 6. ทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้สัมฤทธิ์ผล • ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน • วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การมอบหมายงาน • ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการมอบหมายงาน 7. ทักษะและเทคนิคการปรับปรุงงานให้สัมฤทธิ์ผล • การกำหนดคุณค่า (Value) และ ความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการทำงาน • การวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานปัจจุบันด้วย Flow…
Read More

หลักสูตร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง Public Training Online: อบรมวันที่  16 มิถุนายน  2566 เวลา 9.00- 16.00 น. วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์ กำหนดการอบรม 8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom 9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1 10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที 10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2 12.00 – 13.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3 14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที 14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4 ความสำคัญ สัญญาจ้าง ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุเงื่อนไขในการจ้างงานซึ่งบริษัทในฐานะนายจ้าง ได้ตกลงเป็นการเฉพาะไว้แก่พนักงานในฐานะลูกจ้าง ถือป็นสภาพการจ้างที่ทั้งสองฝ่ายผูกพันต้องปฏิบัติต่อกัน ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ดังนั้น สัญญาจ้างรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงาน จึงเป็นเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องต่อกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบเมื่อต้องใช้ในขั้นตอนการใช้หรือ โต้แย้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และได้เห็นหลากหลายมุมมอง สามารถร่างข้อตกลงสัญญาจ้างและตรวจร่างสัญญาจ้าง ระบุเงื่อนไขที่สำคัญ และเงื่อนไขที่จำเป็นในสัญญาได้ สามารถนำกลับไปพัฒนาปรับปรุงสัญญาจ้างที่ใช้อยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจขององค์กร และสามารถออกแบบ จัดทำสัญญาจ้าง ข้อกำหนด ในการบริหารธุรกิจได้สอดคล้องตามกฎหมาย 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดทำสัญญาจ้าง ข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม 1. สัญญาจ้างแรงงาน คืออะไร • ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน • สัญญาจ้างต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ หรือทำด้วยวาจา • ค่าตกใจมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย • ปัญหาที่มักพบจากการทำสัญญาจ้างไม่รัดกุม 2. จุดอ่อนในสัญญาจ้างแรงงานที่ทำให้นายจ้างแพ้คดี 3. ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง 4. ในสัญญาจ้างถ้าเขียนว่า “ค่าจ้าง” จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน หากนายจ้างไม่รู้ตัว 5. หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายในทางปฏิบัติ 6. ประเภทของสัญญาจ้างต่าง ๆ • สัญญาจ้างชั่วคราว • สัญญาจ้างพนักงานรายเดือน…
Read More

หลักสูตรอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan)..

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan) ความสำคัญหลักสูตรอบรม เมื่อกล่าวถึงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร พบว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนฝ่ายบุคคลต่างตระหนักดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งวางแผน เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุหรือลาออก รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งสำคัญในองค์กรที่หากว่าวันหนึ่งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญลาออกจากองค์กรไป หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้บุคคลที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ปัจจุบันจะพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องนี้ และไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง ขาดกระบวนการในการจัดการกับสภาวะอารมณ์ของพนักงานเก่าที่ทำงานทุ่มเท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร ขาดเครื่องมือที่เป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอต่อการแจ้งเหตุผลกับพนักงาน ดังนั้นการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งจึงเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมกันวางแผน วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ได้อย่างมีหลักการ และมีความชัดเจน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการกำหนดเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานได้เป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ หัวข้อการอบรม 1. ความหมาย แนวคิด และหลักการของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning) 2. กระบวนการ/ขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้สมัคร 3. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan 4. การเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติ และสามารถตอบคำถามพนักงานได้ 5. การวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้มีแววเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งต่อไป 6. ความแตกต่างระหว่าง Talent Management และ Succession Plan 7. การนำ Mentoring program (ระบบพี่เลี้ยง) เข้ามาใช้หลังจากที่ได้ Successor 8. เทคนิคการชี้แจงผล และทำความเข้าใจกับผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง (Feedback & Counseling) รูปแบบการอบรม • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา • ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง
Read More

หลักสูตร อบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  ความสำคัญหลักสูตรอบรม การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น หลักสูตรอบรมนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม หัวข้อการอบรม • การมองปัญหาของแต่ละบุคคล • ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร • การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รู้จักการใช้ QC 7 Tools • กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา • เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ - ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา - การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ • กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) - การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase) - การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making) - การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase) - การตรวจสอบ (Monitoring Phase) • เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา - Cause and Effect Analysis (CE analysis) - Why-Why Analysis • แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการอบรม • การบรรยาย กรณีศึกษา Workshop และการนำเสนอผลงาน , ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม  
Read More

หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ความสำคัญหลักสูตรอบรม ขยะเป็นปัญหาสําคัญของหลาย ๆ ท้องถิ่นเกือบทั่วโลก ขยะส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งลงในดิน ขยะบางชนิดสลายตัวให้สารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์แต่ขยะบางชนิดสลายตัวยากเช่น หนัง พลาสติก โลหะ ขยะประเภทนี้ถ้าทําลายโดยการเผาจะได้สารประกอบ ประเภทเกลือเช่น เกลือไนเตรตสะสมอยู่ในดินเป็นจํานวนมากขยะที่ได้เกิดกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําลังเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว มีความเป็นพิษสูงและย่อยสลายยากเช่น ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เมื่อทิ้งลงดินทําให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนัก สะสมอยู่มาก การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อให้เกิดสารไดออกซิน สร้างมลพิษในดิน อากาศ ทั้งในรูปแบบฝุ่นละออง ก๊าซพิษ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปที่สูดดมหรือสัมผัส ข้อมูลจากสำนักอนามัย ระบุว่าพนักงานเก็บขยะที่ต้องอยู่กับแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ป่วยบ่อยกว่าคนทั่วไป 10-15% โดยต้องเสี่ยงต่ออันตรายหลายรูปแบบ หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เน้นการสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยให้เทคนิคหรือแนวทางในการแยกขยะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้องค์กร สังคม ให้น่าอยู่ วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในปัญหาของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ในการจัดการแยกขยะเพื่อสามารถนำไปกำจัดได้ง่าย 3. เพื่อส่งเสริมสร้างนิสัยในการใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และนำเรื่องมือต่างๆไปคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความยั่งยืน 4. เพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรมีความเข้าใจหลักการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle หัวข้อการอบรม 1. ทำไมต้องมีการแยกขยะ ? 2. การสร้างจิตสำนึกที่ดี 3. การปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อเพิ่ม Skill Set • ด้านความคิด • ด้านความรู้สึก • ด้านการปฏิบัติงาน 4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะ 5. การใช้เครื่องมือ 5ส,Kaizen, ECRS เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 6. ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ทั้งหมด 4 ประเภท 7. การแก้ไขปัญหาขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle 8. โรงงาน Zero-Waste แยกขยะครบวงจร 9. การสร้างธนาคารขยะในโรงงาน 10. กรณีศึกษาการกำจัดขยะของญี่ปุ่น 11. การสร้าง Commitment ที่ดีในการแยะขยะ 12. สรุปการเรียนรู้ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการการอบรม • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที…
Read More

หลักสูตรอบรม  ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR ความสำคัญหลักสูตรอบรม หลักสูตรนี้เน้นให้ QMR และผู้ช่วย QMR ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 V.2015 เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ดังนั้น QMR และผู้ช่วย QMR จำเป็นต้องรู้และสามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต รวมถึงการดูแลระบบไม่ว่าจะมีการตรวจติดตามภายใน การเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ซึ่งหลักสูตรจะทำให้คนที่เป็น QMR หรือผู้ที่กำลังจะเป็น QMR รวมถึงผู้ช่วยให้เข้าใจบทบาทและหลักเกณฑ์ในการขับเคลื่อนระบบระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ ในบทบาทและความรับผิดชอบในการเป็น QMR และคนที่กำลังจะเป็น QMR 2. เพื่อให้ QMR หรือที่เป็นผู้ช่วย QMR บริหารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001 Version 2015 หัวข้ออบรม 1. ใครคือ QMR ในความเข้าใจของคุณ !! 2. บทบาทหน้าที่ของ QMR ต้องทำอะไรบ้าง 3. แนวทางในการคัดเลือกคณะทำงาน (Select Core team) 4. Workshop 1: บทบาทหน้าที่ของ QMR และการคัดเลือกคณะทำงาน 5. ใครเป็นผู้จัดทำนโยบายคุณภาพขององค์กร และต้องมีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ 6. การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ 7. การจัดทำแผนประจำปี และการขออนมัติงบประมาณ ( Plan & Budget) 8. สาระสำคัญในการทำคุ๋มือบริหารคุณภาพ (Quality Manual) 9. การทบทวน และอนัมัติ Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้ 10. Workshop 2 : การทบทวน Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้ 11. การทำ Audit Check lists สำหรับการตรวจสอบภายใน 12. เมื่อมีการออก CAR และ PAR หน้าที่ QMR จะต้องทำอะไร 13. การปิด CAR/PAR พิจารณาจากอะไร? 14. Workshop 3 : QMR และผู้ช่วยในการดำเนินการตรวจติดตามภายใน 15. การจัดประชุม Management…
Read More

หลักสูตรอบรม Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม ความสำคัญหลักสูตรอบรม ในการประกอบอุตสาหกรรมด้านอาหาร ความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแผนการควบคุมในระบบปฏิบัติการความปลอดภัย และวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันอาหารปลอม รวมถึงมีการทบทวนตรวจสอบตามระบบหลักสากลไม่ว่าจะเป็น วิธีการผลิตที่ปลอดภัย การแปรรูป การขนส่ง และผู้ค้าปลีก (Guidance for Industry Producers, Process, Transportation and Retailers) โดย FDA มีเป้าหมายให้มีการประเมินระบบการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการผู้บริโภคและสร้างความปลอดภัย หลักสูตร Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม เน้นให้ผู้ประกอบการเน้นให้ผู้ประกอบการ ว่าจะจะเป็นการผลิตอาหาร การแปรรูป การขนส่ง และผู้ค้าปลีก ได้มีการตะหนักถึงการประกอบกิจการหาวิธีปกป้องอาหารและอาหารปลอมก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมันให้กับผู้บริโภคในการปฏิบัติการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของระบบปฏิบัติการอาหารสร้างความลอดภัยให้กับผู้บริโภค 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆรวมถึงหลักปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้ออบรม • ความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้านอาหาร • ความหมายของระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในอาหาร • แนวทางปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจอาหารในแต่ละด้าน o ผู้นำองค์กร Leader Management o พนักงาน Staff o สถานประกอบการด้านอาหาร Food Facility o รูปแบบการดำเนินงาน Operation • Workshop 1: การสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยในองค์กร • การทบทวนข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับ Food Defense • การประเมินความเสี่ยงพื้นที่การดำเนินงาน • การจัดทำแผนและสร้างมาตรการการป้องกันที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร • Workshop 2: การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่การดำเนินงาน และจัดทำแผนการป้องกัน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม • หัวหน้างาน คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการอบรม • บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้      
Read More

หลักสูตรอบรม FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน (มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณ)

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน (มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณ) ความสำคัญหลักสูตรอบรม การจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฝึกกระบวนการคิดและการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การบริหารทางการเงิน และเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมตรงกับเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์ การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถได้ทำงบประมาณ และวิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม • แนวคิดพื้นฐานของงบการเงิน • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ • งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด *** ผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่างงบการเงินแต่ละประเภท*** • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน 1. สภาพคล่อง (Liquidity) 2. ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management) 3. การบริหารหนี้สิน (Debt Management) 4. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) • การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวดิ่ง • Workshop 2: การวิเคราะห์งบ แบบ Ratio แนวนอนและแนวดิ่ง • หลักการในการบริหารงบประมาณ • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ • การควบคุมงบประมาณและวิเคราะห์ความแตกต่าง • แนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไร • ปัญหาในการบริหารงบประมาณ • Workshop 2: การจัดทำงบประมาณ • สรุปการเรียนรู้ รูปแบบการอบรม • บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้      
Read More

หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด FSSC 22000 V.5.1 และการตรวจติดตาม Internal Audit

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด FSSC 22000 V.5.1 และการตรวจติดตาม Internal Audit ความสำคัญหลักสูตรอบรม ตามข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 V.5.1 ได้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และต้องใช้แนวทาง ISO 2200 V 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากลได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์กร รวมทั้งได้มีการอธิบายในประเด็นว่าจะนำระบบ FSSC22000 ไปประยุกต์ใช้กับระบบปัจจุบันในองค์กร และเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ของระบบ FSSC 22000 Version 5.1 (Upgrade) ใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการและ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 2. เพื่อให้ผู้อบรม เรียนรู้เทคนิคต่างๆและสามารถนำความรู้ FSSC 22000 Version 5.1 (Upgrade) ไปประยุกต์ใช้ในงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางการตรวจสอบภายในข้อกำหนด FSSC 22000 V 5.1 หัวข้ออบรม • หลักการของมาตรฐานใหม่ของ FSSC 22000 V 5.1 พ.ศ.2563 • การจัดการความปลอดภัยของอาหารในระดับสากล ตามโครงสร้างและคำนิยามใหม่ • ข้อกำหนดใหม่ของ ISO 2200:2018 ISO 22000:2018 Food safety management system • แนวคิดและโครงสร้างสำคัญของ ISO 22000 • บริบทขององค์กร (ข้อ 4) • ภาวะผู้นำ (ข้อ 5) • การงานแผน (ข้อ 6) • การสนับสนุน (ข้อ 7) • การปฏิบัติงาน (ข้อ 8) • การประเมินสมรรถนะ (ข้อ 9) • การปรับปรุง (ข้อ 10) • ข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนของมาตรฐาน FSSC 2200 Version 5.1 • คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit • ประเภทของการตรวจประเมิน • วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน • บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง • วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน • การวางแผนการตรวจประเมิน • การเตรียมการตรวจประเมิน •…
Read More

หลักสูตรอบรม 5 ทักษะเพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (5 Skills for Excellent Customer Service)

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม 5 ทักษะเพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (5 Skills for Excellent Customer Service) วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่และประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมศักยภาพของกระบวนการให้บริการและการขาย 2. เพื่อเรียนรู้เข้าใจทั้ง 5 ทักษะ คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ ทักษะการใช้ความจำ ให้สามารถปรับประยุกต์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 3. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ 5. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดี สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและพิชิตใจลูกค้าให้พึงพอใจในสินค้าและบริการขององค์กร 6. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 7. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์ หัวข้อการอบรม Skill 1 : ทักษะการสื่อสาร • ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร • สัมพันธภาพกับการสื่อสาร • ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา • จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับลูกค้า • เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด • เทคนิคการสร้างน้ำเสียง ภาษากาย คำพูด • กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร • จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ • ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า Skill 2 : ทักษะการฟัง • ทำความเข้าใจ “แค่ฟังให้มากขึ้น ยอดขายก็มากขึ้น” • การตั้งใจฟังในสิ่งที่ได้ยินจะช่วยทำให้เห็นภาพชัดเจน • การตั้งใจฟัง ซัก-ตอบคำถาม อย่างใส่ใจในรายละเอียดจะทำให้ได้ใจลูกค้า • การตั้งใจฟังที่ดีจะทำให้รู้แม้แต่ประโยคที่ผู้พูดไม่ได้กล่าวออกมา • การฟังที่ดีทำให้สามารถจับประเด็นใจความสำคัญได้ไม่ตกหล่น • การฟังที่ดีนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองและความสำเร็จ Skill 3 : ทักษะการควบคุมอารมณ์ • EQ. (Emotional Quotient): ความสามารถทางด้านอารมณ์ • ทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง • เตรียมการในการแสดงอารมณ์ • การฝึกสติอยู่เสมอ • ฝึกการผ่อนคลายตนเอง • ประเมินสถานการณ์และอารมณ์ Skill 4 : ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า • ทำความเข้าใจและเตรียมตั้งรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา • เสริมทักษะไหวพริบ และตัดสินใจแบบทันทีทันใด • ฝึกจากความรู้พื้นฐานจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิม • การมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในมือ หรือมีฝ่ายสนับสนุนข้อมูล • การฝึกฝน เรียนรู้จากสารพัดสารพันปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขให้ได้ • แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสจากปัญหา Skill 5 :…
Read More

หลักสูตรอบรม “PROACTIVE” เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม "PROACTIVE" เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก หลักการความสำคัญ ในปัจจุบันนี้โลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จะต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวะการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพในยุคที่มีแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ และปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือ บุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ สามารถทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งสำหรับบุคลากรในองค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ Digital 5.0 นี้ คือจะต้องมีความรู้ เทคนิค และทักษะในการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่ดี สามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถที่สูงขึ้น สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ให้บรรลุผลสำเร็จทั้งตนเองและองค์กรต่อไป หัวข้อการอบรม • รู้จัก การทำงานเชิงรุก (Proactive) • วิสัยทัศน์ สำหรับการทำงานยุคใหม่ • การฝึกความคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อการทำงานเชิงรุก • การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเชิงรุก • หลักการสำคัญ เพื่อการทำงานเชิงรุก • ทำไมทุกคนในองค์กรต้องทำงานเชิงรุก • ทำงานเชิงรุกเพื่ออะไร • เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อทำงานเชิงรุก • การทำงานเชิงรุก กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ - เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา - ลูกน้อง - เพื่อนร่วมงาน - ลูกค้า หรือ ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ • ความแตกต่าง ของ Proactive และ Reactive • การเตรียมพร้อมของตนเอง เพื่อการทำงานเชิงรุก • การสร้างคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเชิงรุก • เจาะลึกขั้นตอนการทำงานเชิงรุก แบบ Steps by Step (How to be PROACTIVE? Steps by Step) • ก้าวสู่บุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กร กับสไตล์การทำงานเชิงรุก รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง 3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง
Read More

ศูนย์รวม VDO อบรมดีๆ จากเรา

GoodCourseGoodTraining
ศูนย์รวม VDO อบรมฟรี ดีๆจากเรา 🏅🏆อบรมฟรี PDPA for Organization ออนไลน์สด ผ่าน ZOOM กับ 1 ชั่วโมงเต็มอิ่ม🥰🥰มอบความรู้ ส่งตรงถึงที่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 😍😍ฟังกันแบบเพลินๆ พร้อมเติมความรู้ค่าา🏆 //www.youtube.com/watch?v=Yc5ieJozZlE&t=102s (more…)
Read More