อ. นันทชัย อินทรอักษร

GoodTrainerGoodTraining
อ. นันทชัย อินทรอักษร วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร ด้าน วิศวกรรม / ซ่อมบำรุง/ การควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต / MS Office การศึกษา • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัติการทำงานโดยสังเขป ปัจจุบัน • วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / การควบคุมคุณภาพ /เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต • ที่ปรึกษาระบบงานซ่อมบำรุง CMMS บริษัท ซิสเต็มสโตน จำกัด • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Office : Excel , PowerPoint • วิทยากร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ประสบการณ์ที่ผ่านมา • ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิตมากกว่า 10 ปี • วิศวกรไฟฟ้าอวุโส, PTT Global Chemical Pub Co., Ltd. • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง CPPC Co., Ltd. (CP Group) • วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส Siam Tohcello Co.,Ltd. (SCG) • วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส NXP Semiconductor (Thailand) Co., Ltd. • วิศวกรซ่อมบำรุง Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd. • วิศกรไวเลส Huawei (Thailand) Co., Ltd. • วิศวกรโครงการ Inspire Tech Co., Ltd. หัวข้ออบรม / ความเชี่ยวชาญ • 5ส. และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S & (Kaizen for Productivity & Improvement) • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management) • การดำเนินกิจกรรม QCC…
Read More

อ. อนุศรา ธนามี

GoodTrainerGoodTraining
อ. อนุศรา ธนามี วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร ด้าน วิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการทำงานโดยสังเขป ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด • วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / การควบคุมคุณภาพ /เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตร Kaizen, Lean, Six sigma ,SPC, QC7 Tools, Why Why analysis, FMEA, CE Diagram, IMDS ประสบการณ์ที่ผ่านมา • Project Engineer : บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด • Process Improvement Engineer : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) • Contact center development : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) • Enterprise process management : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้าง : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนการ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวข้ออบรม / ความเชี่ยวชาญ • ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง • การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity) • เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and…
Read More

อ.ดร. พลกฤต โสลาพากุล

GoodTrainerGoodTraining
อ.ดร. พลกฤต โสลาพากุลวิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาธุรกิจ และอาจารย์พิเศษด้าน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจการบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ การศึกษา• ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ• ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม • ปริญญาตรี วิศวกรรมความปลอดภัย ( จป.วิชาชีพ ) (กำลังศึกษา) • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (กำลังศึกษา) • ปริญญาตรี บัญชี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.เวสเทิร์นประวัติการทำงานปัจจุบัน• วิทยากร โค้ช อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาธุรกิจ ด้าน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน• ที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001,14001,45001,IATF16949,Food Safety GHPs GMP & HACCP, OKRs, KPI• กรรมการบริหารสมาคมโค้ช ICF สาขากรุงเทพ Member Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members 2021-2022 ประสบการณ์ทำงาน• วิทยากร และที่ปรึกษาด้านพัฒนาคน และองค์กร เช่น สถาบันไทยเยอรมัน สาขาชลบุรี, บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด, บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู๊ด จำกัด , สถาบันอาหาร• ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Early Stage) • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร , บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด• ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน บริษัท ศุภทัศนาขนส่ง จำกัด • ที่ปรึกษา ทำระบบ GMP Codex & HACCP บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด • ที่ปรึกษา ระบบ ISO 9001:2015…
Read More

อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

GoodTrainerGoodTraining
อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร ด้าน วิศวกรรม ,ออกแบบ วิจัย และพัฒนา เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ผู้เชี่ยวชาญ การเขียนแบบวิศวกรรม / สถาปัตย์ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D, 3D Solidworks (Part+Drawing+Assembly) , GD&T วิศวกรผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การศึกษา • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล • วิศวกรผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตำแหน่งปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมริตะ(ประเทศไทย) จำกัด • วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษ ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง • ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ การเขียนแบบวิศวกรรม • ผู้เชี่ยวชาญในการ ออกแบบ วิจัย พัฒนา สร้างเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป • วิศวกรวิจัยและพัฒนาอาวุโส บริษัท วายเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด • วิศวกรฝึกอบรม บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) • วิศวกรทูลลิ่ง บริษัท เอเซียแม็กเนติก ไวน์ดิ้ง จำกัด • วิศวกรออกแบบ บริษัท โซริเมะ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์ด้านวิทยากร ที่ปรึกษา ภาคเอกชน • บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ การฝึกอบรมที่สำคัญ • การเขียนแบบเครื่องกลด้วย Solidworks (Part-Drswing-Asembly) • การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2D/3D • จิ๊กและฟิกเจอร์พื้นฐาน • การออกแบบ Jig & Fixture สําหรับงาน Machine • ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( Advanced Product Quality Planning ( APQP…
Read More

อ.อำนวย สร้อยพราย

GoodTrainerGoodTraining
อาจารย์ อำนวย สร้อยพราย วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านงานบริการอาหาร เครื่องดื่ม (ไทย / นานาชาติ) และงานแม่บ้าน การจัดประชุมและสัมมนา / การจัดงานพิธีการ การบริหารจัดการของแผนกจัดเลี้ยง , หัองอาหาร ,ร้านอาหาร ,งานแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ตำแหน่งปัจจุบัน • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม (ไทย/นานาชาติ) • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดประชุม สัมมนา / การจัดการพิธีการ • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการห้องอาหาร ร้านอาหาร • วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน งานแม่บ้าน ใน ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน และอาคารทั่วไป • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านทักษะการให้บริการของแม่บ้านใน ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท • วิทยากรบรรยาย ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ , ขั้นตอนการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม, การทำงานด้านบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ • วิทยากรบรรยายงานด้านแผนกแม่บ้าน, เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ ประสบการณ์ทำงาน • Operations Manager โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ • Assistant F & B Operations Manager โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ • ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ • ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ • ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ • ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย • ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไชด์ เจริญกรุง กรุงเทพฯ • ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ • รองผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ • หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการห้องอาหาร โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ • หัวหน้าผู้ดูแลความเรียบร้อยห้องพัก แขก วีไอพี • ผู้ดูแลความเรียบร้อย เตรียมงานรับเสร็จ สำหรับราชวงศ์ และนายทหาร ก่อนเข้าพัก ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house…
Read More

อ.ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ

GoodTrainerGoodTraining
อ.ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ลีน โลจีสติกส์ ซัพพลายเชนThe Specialist Lean & Logistics/Supply Chain Trainer & ConsultantWarehouse Management Trainer & Consultant3PL Outsourcing Trainer & Consultant การศึกษา• ปริญญาเอก การจัดการ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย เบลฟอร์ด สหรัฐอเมริกา , Belford University, USA.• กำลังศึกษา ปริญญาเอก การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ• ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ• ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงปริมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงาน• อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา• ผู้อำนวยการกลุ่มซัพพลายเชนกลุ่มไมเนอร์ฟู้ด , Minor Food Group• ผู้อำนวยการฝ่าย การจัดการซัพพลายเชน, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโลจิสติกส์, Schenker (Thai) Ltd.• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์ บจก. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)• ผู้จัดการอาวุโสการจัดการซัพพลายเชน DKSH ประเทศไทย• Associate Partner, IBM Thailand• Purchasing & Specialist, Toyota Motor Thailand• Materials Planning Head, Sony Semiconductor ประสบการณ์ที่ปรึกษา • ที่ปรึกษา, Harbour Consulting (USA)• ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม• ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED• ที่ปรึกษา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม• ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง ประสบการณ์อาจารย์มหาวิทยาลัย • อาจารย์ผู้วางหลักสูตร INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรารี • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มากกว่า 10 แห่ง อาทิเช่น - มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, บูรพา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,…
Read More

อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

GoodTrainerGoodTraining
อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร Human Resources Development Organization Development การศึกษา • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • Certificate of Completion Trainer and Consultant in Personal Data Protection Act B.E. 2562 - PDPA ตำแหน่งปัจจุบัน • วิทยากรและที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรม VICKK TRAINING บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด • ที่ปรึกษา พัฒนาองค์กร ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท โอ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด • ที่ปรึกษาการวางแผน / พัฒนาองค์กร และจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานให้กับบริษัทไทยและต่างชาติ • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ประสบการณ์การทำงานภาคเอกชน • ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานธุรการ จัดซื้อ กฏหมาย QMR และความปลอดภัยในการทำงาน ขององค์กรชั้นนำ มากกว่า 20 ปี อาทิเช่น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่ม CP , บริษัท นิตโต้ โคกิ คัพพลิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา • ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท เอสเธ่ โฮลดิ้งส์ จำกัด • ที่ปรึกษางานบุคคล สมาคมประกันชีวิตไทย (The Thai Life Assurance Association) • ที่ปรึกษางานบุคคล สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) • ที่ปรึกษางานบุคคล…
Read More

อ. พิทักษ์ บุญชม

GoodTrainerGoodTraining
อ. พิทักษ์ บุญชม วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร ด้าน วิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ การศึกษา • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น • ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL จำกัด • หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ( มหาชน ) • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส ( ประเทศไทย ) จำกัด • หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด • วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด • วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บจก. ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง…
Read More

อ.ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

GoodTrainerGoodTraining
อ.ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์ วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ ด้านทักษะการคิด ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และด้านวิศวกรรม ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก DPA รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) - ปริญญาตรี B.Ind.Tech อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น - ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี ปัจจุบัน - วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร - วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประวัติการทำงาน - Engineering Manager Thai Union Group PCL - Engineering Manager Thai Union Frozen Products PCL. - Maintenance Engineering Manager Royal Ceramic Industry PCL. - Industries Automation Engineering Consultant FESTO LTD. - Operation Manager Intel Card Industries CO., LTD - Electrical Maintenance Engineer Thai cold rolled steel sheet PCL. - ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมกว่า 25 ปี  ด้านอุตสาหกรรม การผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์  ด้านอุตสาหกรรม การขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance  ด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม, ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรม - จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรม…
Read More

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

GoodTrainerGoodTraining
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ Nipaporn Muangchan, Ph.D. วิทยากร/ที่ปรึกษา/อาจารย์พิเศษ พัฒนาบุคลากรและองค์กร ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต, เกียรตินิยม ๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทํางาน ตำแหน่งบริหาร - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด - 2018-ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 2016-2018 เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 2007-2010 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานการบรรยาย - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง - วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง - วิทยากรสอนเทคนิคการนําเสนอผลงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก - วิทยากรอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่ง ที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน หัวข้อบรรยาย / ความเชี่ยวชาญ - ผู้ช่วยผู้บริหาร / ระดับมืออาชีพ เลขานุการรุ่นใหม่ - เทคนิคและทักษะการสื่อสารและการประสานงาน - การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ - เทคนิคการวางแผนและการบริหารการประชุม - เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) - เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทํางาน - เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) - การพัฒนาระบบความคิดเชิงบวกในชีวิตและการทํางาน (Positive Thinking) ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training โทรศัพท์ 095-9616642 และ 095-3691591 E-mail1 :  vickktraining@gmail.com E-mail2 :  info@vickktraining.com  
Read More

อ.กวัน จิระคุณ

GoodTrainerGoodTraining
อ. กวัน   จิระคุณ วิทยากร และที่ปรึกษา กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริการ สมัยใหม่ (ทั้งในและต่างประเทศ) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท การตลาด นานาชาติ (MIM Program) ม.ธรรมศาสตร์ Masters’ of Science in Marketing (International Program), MIM Program Thammasat University (โครงการนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 15 สถาบันทั่วโลก ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ) - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ Bachelors of Arts (English),Thammasat University - นักเรียนทุน AFS ประเทศนิวซีแลนด์ ตำแหน่งปัจจุบัน - วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริการ สมัยใหม่ (ทั้งในและต่างประเทศ) - วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านTelesales / Telemarketing / Call Center - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - ที่ปรึกษาและนักยุทธศาสตร์ บริหารการตลาดในต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด - ที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการ บริษัท นีท ดีไซน์ จำกัด - Business Development, Madison Group, กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน - ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการลงทุนในกลุ่มประเทศ Arabian Gulf countries , Iraq, Iran, Afghanistan, and Pakistan ประสบการณ์ทำงาน - ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตลาดในต่างประเทศ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ซิสเต็มส์ จำกัด - Assistant Real-Estate Development Manager บริษัท ซัน-มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด - Precious Metal trading Manager, …
Read More

อ.ดร.วชิระ ชนะบุตร

GoodTrainerGoodTraining
อ.ดร. วชิระ  ชนะบุตร วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้าน งานบุคคล งานพัฒนาองค์กร Human Resources & Organization Development HR Analytics in Data Science วิเคราะห์ข้อมูล-สถิติ การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ • ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ • ปริญญาตรี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การฝึกอบรม – ประกาศนียบัตร • Certificate of Completion Trainer and Consultant in Personal Data Protection Act B.E. 2562 - PDPA Human Resources • ประกาศนียบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จาก Swiss School of Tourism and Hospitality ประเทศ Switzerland • ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจประเมินองค์กร (Assessor) ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Human Resources) , สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) • ประกาศนียบัตร HRD and Organization Development (Michael J. Marquardt, Ed.D.) • ประกาศนียบัตร HR Development Assessment Tools , WASO • ประกาศนียบัตร ครูสมาธิชั้นสูง , สถาบันพลังจิตตานุภาพ Data Science • Mini-Data Science Certification , Mahidol University • Applications & Uses Cases Professional Certification , rapidminer • Machine Learning Professional Certification , rapidminer • Data Engineering Professional Certification ,…
Read More

อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

GoodTrainerGoodTraining
อ. อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ วิทยากรที่ปรึกษา ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และการขายชั้นสูง ประวัติวิทยากรโดยสังเขป - ประธานบริหาร บริษัท บิซิเนสแมกซ์ (เอเชีย) คอนซัลแตนท์ จำกัด - ประธานบริหารด้านการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฮอสปิก้าวิลล่า จำกัด - ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ - ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กลุ่มบริษัท ฟาน แคปเปล (Van Kappel) จากเนเธอแลนด์ - ที่ปรีกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การขายและการตลาด กลุ่มพนัสแอสเซ็มบลี้ - ที่ปรีกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การขายและการตลาด กลุ่มอัครพร็อพเพอร์ตี้ - ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญด้านกลยุทธ์การขายและพัฒนาตลาด ให้กับองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง - อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท วีกรุ๊ป - อดีตที่ปรึกษาธุรกิจ กลุ่มบริษัทวนัสนันท์เชียงใหม่ - อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัท คอนเน็คชั่น เวิร์ลไวด์ จำกัด และ บริษัท ไอดีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด - อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ตติ้งวัน เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด - อดีตผู้บริหารระดับสูงประจำประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น รีช (Reach), เคเบิ้ลแอนด์ไวเลส เอชเคที (Cable & Wireless HKT) , แอสเพ็ค (Aspect) และ เอเชีย เน็ทคอม (Asia Netcom) - อดีตอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแหล่ง - จบปริญญาโทด้านการบริหาร ผ่านการฝึกอบรมด้านการตลาดและการขายชั้นสูงจากหลักสูตรต่างประเทศหลายแห่ง และมีประสบการณ์การทำงานรวมกว่า 25 ปี มีชั่วโมงบรรยายและที่ปรึกษาธุรกิจกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อปี
Read More

อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

GoodTrainerGoodTraining
อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์ ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงาน มรท. 8001-2563 ที่ปรึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S) ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ/การขายและตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพ/การสื่อสาร/การจัดการลูกค้าสัมพันธ์/ การบริการ/“Super Admin” & เลขานุการ/การสร้างแรงจูงใจ/ เทคนิคการสอนงาน / หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ การสร้างทีม และ OJT. ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (บธ.บ.) INTER-TECH COLLEGE (LIT) - วุฒิบัตร การพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 12 - วุฒิบัตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง รุ่น 3 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน - วุฒิบัตร ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยมืออาชีพในสถานประกอบกิจการ กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน - วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 206 สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย - ประกาศนียบัตร “การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ” กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน - ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - ประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ - ประกาศนียบัตร “พิธีกรมืออาชีพ” จาก MCOT ACADEMY | บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตำแหน่งปัจจุบัน - ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน มรท. 8001-2563 เลขทะเบียน C-TLS-124 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กสร. - ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เลขใบอนุญาตทะเบียน 191/2565 กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน - ที่ปรึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S) - กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอชเจเค อินแตอร์ กรุ๊ป จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท พี.ดี.วิลเลจ จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานการตลาดและบริการ บริษัท ภูลิน เทคโนโลยี จำกัด -…
Read More