หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

Click..ดูวันจัดอบรม Public Training หลักสูตรด้าน การสื่อสาร การประสานงาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจถึงทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร
3. เพื่อลดอคติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
4. เพื่อแก้ไขปรับปรุงการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
5. เพื่อสร้างบรรยายกาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับพฤติกรรมการทำงานของตนเอง ให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
– สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว
– เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
– ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
– จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
– เทคนิคการสร้างน้ำเสียง – คำพูด – ภาษากาย
– กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
2. การประสานงานให้สัมฤทธิ์ผล
– ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
– เทคนิคการประสานงานแบบบรรลุเป้าหมาย
– กลยุทธ์เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
– แนวทางการประสานงานภายในองค์กร
– เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
– ปัญหา อุปสรรค ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงานที่ล้มเหลว
– วิธีการประสานงานเพื่อแก้ไขงานที่ผิดพลาดอย่างได้ผล
– การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
– ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
– การทำงานแบบประสานใจ
– สาเหตุที่ทำให้ทีมล้มเหลว หรือ ประสบความสำเร็จ
– หลักการทำงานเป็นทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– การสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น ด้วยความเสียสละ
– วิธีประสานความร่วมมือและแนวทางสร้างความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร
4. กิจกรรมภาคปฎิบัติและการทำ Work Shop / ชมวิดีทัศน์เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

Click..ดูวันจัดอบรม Public Training หลักสูตรด้าน การสื่อสาร การประสานงาน