อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวเป็น วิทยากรภายในองค์กร ระดับมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การฝึกอบรมบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องเกิดขึ้นจากเนื้อหาสาระดี วิทยากรถ่ายทอดดี สภาพแวดล้อมดี และ ผู้เข้าอบรม จะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคในการรับข้อมูล วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องรู้วิธีการ มีเทคนิควิธีในการสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายหรือกระตุ้นความสนใจให้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม การใช้ กิจกรรม / เกมส์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผลนั้น มีหลากหลายกระบวนการวิธี เช่น การละลายพฤติกรรรม การถอดหัวโขน, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการนันทนาการ เป็นต้น วิทยากรผู้ฝึกอบรมจะต้องทราบว่า เมื่อไหร่จะสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และจะใช้ กิจกรรม / เกมส์ เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
2. เพื่อได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเรียนรู้การใช้กิจกรรม /เกมส์ ประกอบการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
4. เพื่อทราบว่าเมื่อไหร่จะต้องสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และทำให้บรรลุเป้าหมายได้
5. เพื่อทราบวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยหรือแผนก
6. เพื่อทราบและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพแวดล้อม
7. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม Team building และ walk rally โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี
8. เพื่อให้สามารถคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประกอบการอบรมให้ทันสมัย และสามารถนำกิจกรรมได้อย่างมืออาชีพ
9. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม/เกมส์ ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ ที่มีทั้งเทคนิค ลีลา และรู้จักการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ
2. การพัฒนาบุคลากรมีรูปแบบอย่างไรบ้าง
3. เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ
4. ความสำคัญ การใช้ กิจกรรม / เกมส์ ประกอบอบรมฝึกอบรม
5. บทบาทของผู้นำ กิจกรรม / เกมส์
6. ประเภทของ กิจกรรม / เกมส์ ต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
7. เทคนิคการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
8. การใช้น้ำเสียง ลีลา ภาษากาย ในการควบคุมคนหมู่มาก
9. แนวทางการคิดสร้างสรรค์กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้ทันสมัยและตอบโจทย์อยู่เสมอ
10. เทคนิคการทำกิจกรรม Team building และ Walk rally (โดยย่อ แต่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร)
11. ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและวิธีการแก้ปัญหา
12. Tips : สรุปเทคนิคเป็นวิทยากร และการเป็นผู้นำกิจกรรม/เกมส์ ภายในองค์กร อย่างมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย สาธิต ชมวีดีทัศน์
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม / ระดมความคิด / การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. กิจกรรม เกมส์ Workshop โดยผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. วิทยากรภายในองค์กร หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน HR / ฝึกอบรม
3. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. ผู้ที่ต้องการหรือเตรียมตัวเข้าทำงานในสายงานฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ
5. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่อาชีพวิทยากร