อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ยุค Digital 4.0
The Best Sales Supporter in the Digital 4.0 Era.

cá cược thể thao châu áLiên kết đăng nhập

หลักสูตร ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นมากกว่า…
“ตำแหน่งผู้ประสานงาน”

เพราะคุณจะสามารถปิดการขาย
และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างคาดไม่ถึง

(หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย / เลขานุการฝ่ายขาย / ธุรการฝ่ายขาย)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย / เลขานุการเลขาฝ่ายขาย / ธุรการฝ่ายขาย ยุค Digital 4.0 มือทองที่องค์กรต้องการ
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing
3. เพื่อรู้และเข้าใจ เทคนิควิธีการสื่อสารผ่าน Social Media (Line / Facebook) ที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถสื่อสารได้ดี น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าอยู่เสมอ
5. เพื่อให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่น และความรู้ความสามารถที่มีออกมาใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ และ Social Media (Line / Facebook)
6. เพื่อเพิ่มวิธีการ เทคนิค หลักคิด และเคล็ดลับต่างๆ ให้นำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการขายและการบริการ
7. เพื่อทราบเทคนิคการรับมือ ,การแก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจให้มีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้สามารถสร้างความผูกพันให้ลูกค้าเกิดความรักและไว้วางใจต่อแบรนด์

หัวข้อการอบรม
1. กิจกรรมอุ่นเครื่อง…ผู้สนับสนุนงานฝ่ายขายยุค Digital 4.0
– บทบาทหน้าที่ผู้สนับสนุนฝ่ายขายยุค Digital 4.0
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– ความคิดเชิงบวกและการคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในฐานะ ผู้สนับสนุนฝ่ายขายยุค Digital 4.0

2. สภาพแวดล้อมทางการตลาด การขาย และความต้องการของลูกค้ายุค 4.0
– สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน
– ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0 (เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความแตกต่างของลูกค้า)
3. เทคนิคการสื่อสารและการขายผ่านทางโทรศัพท์ Telesales/Telemarketing
– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
– การอ่านความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ
– Trust-based selling การขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ
– การจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้า การควบคุมบรรยากาศ และจังหวะการขาย
– สัญญาณปิดการขายและเทคนิคปิดการขาย
4. เทคนิคการสื่อสารและการสร้างโอกาสทางการขายผ่าน Social Media (Line / Facebook)
– คำพูดและสื่อต่างๆที่ส่งมอบให้ลูกค้า / เสริมทักษะและข้อควรระวังต่างๆ
– เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมบนโลกออนไลน์
5. เทคนิคการรับมือ ,แก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจที่มีประสิทธิภาพ ยุค 4.0
– การแก้ปัญหาระยะยาว , การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Customer Handling)
– เทคนิคการแก้ไข ความทรงจำ ประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า (Customer Experience)
– เทคนิควิธีการแก้ปัญหาของลูกค้าหรือข้อร้องเรียน และทำให้ลูกค้ารู้สึกชื่นชมในทันที

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย ชมวีดีทัศน์ และกรณีศึกษา
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม /เกมส์ประกอบการอบรม
3. การระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
4. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

cá cược thể thao châu áLiên kết đăng nhập