หลักสูตรอบรม  เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร ผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้รู้ว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่างๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”
9. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร
10. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1
1. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
• หัวหน้างานคือใคร
• ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
• ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
• บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ
2. เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
3. บุคลิกภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำที่ SMART
• ลักษณะของผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำ
• พลังของผู้นำ พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”
• ทักษะและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมเพื่อเตือนใจและเป็นแง่คิดในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้นำ
• กิจกรรม ความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร

วันที่ 2
1. เทคนิคการสอนงาน
• หลัก วิธีการสอนงาน และการทดสอบการติดตามผล
• กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสอนงาน
• ปัญหา และอุปสรรคในการสอนงาน พร้อมแนวทางแก้ไข
2. เทคนิคการสั่งงาน และการมอบหมายงาน ที่มีประสิทธิภาพ
• หลักและวิธีการ การสั่งงาน และการมอบหมาย
• กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ การสั่งงาน และการมอบหมาย
• ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข
3. เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
• หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน
• เทคนิคการติดตามผลงานและข้อควรคำนึง
• เทคนิคการให้ผลตอบกลับ (FEEDBACK)
4. ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
• สาเหตุของความขัดแย้ง และพฤติกรรมของคนที่ก่อปัญหาในองค์กร
• แนวทางการแก้ไขปัญหา
5. พลังแห่งการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
• ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
• ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข
• เทคนิคการพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ
6. การสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง และทีมงาน
• แง่คิดในการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับตนเองและทีมงาน
• เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
– ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / แลกเปลี่ยนความคิด
– Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
– สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ