อบรม ด้าน “ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ”

  1. สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ…ระดับมืออาชีพ
  2. ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักขาย นักการตลาด ยุคใหม่
  3. เทคนิคนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ (ให้น่าสนใจที่สุดภายใน 30 วินาที, Elevator Pitch) สำหรับนักขายยุคใหม่ 
  4. การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษในงานบริการลูกค้าให้ประทับใจ
  5. สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์…ระดับมืออาชีพ
  6. ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจในการทำงานสู่มืออาชีพ