อบรม ด้าน “การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ”

 1. การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว เพื่อบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
 2. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานจัดซื้อสมัยใหม่
 3. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization และการจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management: จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง
 4. เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 5. เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 6. เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ
 7. การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 8. การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Road Map การประเมินผลการฝึกอบรม และการจัดทำ IDP : ภาคปฏิบัติ
 9. เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
 10. เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ 
 11. เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อ Social Networking สำหรับงาน HR เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 12. เทคนิคการใช้เครื่องมือแผนภูมิการคิด ฝึกการคิด สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ
 13. ทักษะการใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) สำหรับบริหารจัดการงานแบบมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 14. หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ
 15. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis
 16. การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM)
 17. การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM) 
 18. การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ยุค 4.0
 19. “การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วย WHY WHY ANALYSIS” สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ
 20. การจัดการความรู้ในองค์กรด้วย COP (Communities of Practice) Implementation Process ภาคปฏิบัติ + ปูพื้นฐาน KM
 21. ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร(WORKSHOP PROGRAM) **เหมาะสำหรับองค์กรที่มีค่านิยมองค์กรแล้ว**
 22. หลักสูตรอบรม “Problem Solving by 5G & Why Why Analysis” เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis
 23. หลักสูตรอบรม “พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ”
 24. เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPIs และพฤติกรรม
 25. อบรมหลักสูตร “ระบบความคิด กระบวนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ”
 26. หลักสูตรอบรม “การกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาธุรกิจขององค์กร” (Workshop หลักสูตร 2 วัน)
 27. Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization
 28. หลักสูตรอบรม นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ 
 29. นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ 
 30. CFR (Conversation , Feedback and Recognition)
 31. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 32. การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก Critical Thinking for pro-active problem solving
 33. หลักสูตร “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลง ยุค 4.0 Digital Disruption
 34. หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 35. หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบงาน (หลักสูตรอบรม Work System Design)
 36. หลักสูตรอบรม “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency”
 37. หลักสูตรอบรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 38. หลักสูตรอบรม การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-MBO และ COMPETENCY 
 39. หลักสูตรอบรม “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency” 
 40. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 41. “BUSINESS ACUMEN” การสร้างทักษะความเฉียบเเหลมทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 42. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ OUTBOUND INVESTMENT : LEGAL & TAX STRATEGIES เจาะลึก ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้รอบรู้ทันก่อนการลงทุนในต่างประเทศ
 43. Analytical Thinking Skills ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน
 44. หลักสูตรอบรม HR Analytics in Data Science การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ด้วยวิทยาการข้อมูล สำหรับบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล ขององค์กร
 45. การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เพื่อการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และวางแผนปฏิบัติ
 46. หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน ที่ทรงประสิทธิภาพ
 47. หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ