หลักสูตรอบรม ด้าน “โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน”

  1. เทคนิคการนำเสนอผลงานในที่ประชุม ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ Creating Professional Presentation with PowerPoint
  2. การเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D
  3. การเขียนแบบวิศวกรรม ด้วย โปรแกรม AutoCAD 3D
  4. หลักการเขียนและการอ่านแบบวิศวกรรมที่ถูกต้อง ENGINEERING DRAWING FUNDAMENTAL
  5. หลักสูตรอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)
  6. หลักสูตรอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)
  7. หลักสูตรการอบรม “โปรแกรม SolidWorks”